IKT-pedagogisk skicklighet är sällan en synlig del i högre utbildning trots att högre utbildning ofta bedrivs mer eller mindre nätbaserat. En definition på IKT-pedagogisk skicklighet, eller Pedagogisk Digital Kompetens, kan vara:

”Med pedagogisk digital kompetens menas lärares förmåga att regelmässigt tillämpa det förhållningssätt, de kunskaper och de färdigheter som krävs för att planera och genomföra samt kontinuerligt utvärdera och revidera IKT-stödda utbildningsinsatser, med grund i teori, aktuell forskning och beprövad erfarenhet och i syfte att på bästa sätt stödja deltagarnas lärande.”PDK

Källa: epedaggik.eu