Den pedagogiska grundsynen är en central del och vad själva innehållet kan vara bekskrivs lite olika. Här finns några beskrivningar från olika lärosäten som kan ge riktlinjer på vad som kan ingå.

Umeå Universitet

 • Dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter
  Pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden I en pedagogisk portfölj ska det finnas en redogörelse för din pedagogiska grundsyn; dina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden. Du ska också beskriva hur det sammanhang du arbetar i påverkar din undervisning samt hur du förhåller dig till detta.
  (Dnr FS 1.1.2-1366-14) 
 • Riktlinjer för dokumentation av pedgogiska meriter
  Här beskrivs pedagogisk grundsyn och pedagogisk gärning, dvs de utgångspunkter, mål och ramar som påverkar lärarens arbete. Vilka strategier och metoder används i den pedagogiska verksamheten? Vilken är synen på kunskap, lärande och relationen lärare – student? Hur har läraren utvecklats pedagogiskt? Beskriv om, och i så fall på vilket sätt, aspekter såsom jämställdhet, genus, likabehandling har beaktats i den egna undervisningen.
  (Dnr 500-2242-05, dokument som inte gåller längre)

Mälardalens högskola

 • Anvisningar för upprättande av meritportfölj
  Den pedagogiska grundsynen representeras av de värderingar, uppfattningar och erfarenheter som ligger till grund för ditt arbete som lärare. Grundsynen är avgörande för hur du bemöter dina studenter och du förväntas därför beskriva vilka utgångspunkter, mål och ramar som påverkar din lärargärning. Hur ser du på kunskap, utbildning och kunskapsutveckling? Hur uppfattar du utbildningens relation till det omgivande samhället och hur reflekterar du över aspekter som till exempel jämställdhet, genus och likabehandling i undervisningssammanhang?


Några teoretiska perspektiv på lärande

• Behavioristisk syn
• Kognitivistisk syn
• Konstruktivistisk syn
• Socialkonstruktivistisk syn
• Sociokulturell syn


Lärstilar

VAK
• Visuellt, lära genom att se, ex bilder, filmer, tabeller
• Auditivt, lära genom att lyssna, ex föreläsningar, diskussioner
• Kinestetiskt, lära genom att göra/utföra, ex experiment

Dunn & Dunn (fem viktiga faktorer)
• Miljö (ljus, ljud, temperatur)
• Känslor (motivation, ansvar, struktur)
• Sociala faktorer (individuellt, grupp)
• Fysiologiska faktorer (hunger, törst)
• Psykologiskt processande (detalj, helhet)<

Kolb, Learning style Inventory (LSI)
• Assimilativ: reflektion och abstraktion
• Konvergent: abstraktion och aktivitet 
• Ackomodativ: aktiv och konkret
• Divergent: konkretion och reflektion

Gregorcs fyra lärstilar
• Konkret sekventiell
• Konkret slumpmässig
• Abstrakt slumpmässig
• Abstrakt sekventiell