Med begreppet scholarship of teaching and learning (SoTL) menas att se professionellt på sin lärargärning och ha ett undersökande förhållningssätt till undervisning och lärande. Som lärare ser man på undervisningen uifrån ett forskningsperspektiv och på detta vis kan kvaliten på undervisningen dokumenteras och även förbättras. Sammantaget ger SoTL en ökad kvalite i undervisningen och kan även skapa kriterier för befordran.

Scholarship innehåller följande delar
- Engagera sig i andras vetenskapliga bidrag inom området undervisning och lärande.
- Reflektera över sin egen undervisning och studenternas lärade inom ett visst område.
- Kommunicera och sprida god praktik och teoretiska kunskaper runt undervisning och lärande i allmänhet och inom det egna ämnet.
(Martin et. al. Communicating the scholarship of teaching. Developing scholarship in teaching)
 

MODELL

sotl2 

Modell för hela processen kan se ut så här.

1. Undersök
Se på din undervisning med undersökande ögon och se på vad du vill förändra. Undersök sedan vidare och se på forskning som är gjord inom ditt område. Försök gärna hitta ett problem du vill lösa, det blir lättare att utveckla och fram för allt utvädera.

2. Utveckla 
Omvandla teorierna till pratik. Utveckla nytt moment, prova nya undervisningsformer eller andra former för examination.

3. Utvärdera
Utvärdera det du utvecklat, koppla gärna mot det problem du hade. Lyckades du lösa ditt problem? Utvärderingen sker lämpligast med att du frågar dina kursdeltgare/studenter.

4. Dokumentera
Dokumentara problemet, processen och ditt resultat. Beskriv vad du ville utveckla och varför och vilket resultat du fick.

5. Presentera
Presentera din dokumentation för kollegor eller lämpliga forum. Du använder även din dokumentaion i din pedagogiska meritportfölj.


Presentation SoTL